MENU
Aula_close Layer 1

Elevfravær

Bislev Skoles Princip for elevfravær

 

Med afsæt i skolens vision vil vi gerne sikre en optimal og stabil skolegang for alle børn. Formålet med princippet er,at sikre en ensartethed og struktur omkring håndteringen af elevfravær. Princippet skal opfattes som en forebyggende indsats der medfører,at der handles tidligt for at hjælpe eleven ud af en uheldig udvikling.

Fravær på grund af sygdom:

 • Registreres i KMD fravær - samt begrundet fravær

 • Klasselæreren tager kontakt til forældrene efter 5 dages fravær.

 • Er eleven langtidssyg, vurderer ledelsen, hvilke tiltag, der skal trædes i kraft.

 

Fremgangsmåde ved ønsket om ekstraordinær frihed/lovligt fravær:

 • Kontaktlæreren kan give fri til 1 dags fravær.

 • Frihed i mere end 1 dag skal der gives tilladelse af skolelederen.

 • Der henstilles til,at elever holder ferie i skoleferierne og ikke tages ud af undervisningen.

 

Bekymrende fravær/ulovligt fravær:

 • Når læreren/teamet observerer at en elev har mindst 5 sammenhængende fraværsdage,7 dage i en periode på 20 skoledage,15 dage i en periode på 60 skoledage har en elev et bekymrende fravær. Dette betyder at skolen sætter en “handleprocedure” i gang.

 • Klasselæreren kontakter forældrene for at spørge til eleven.

 • Situationen vurderes sammen med trivselspersonen,om det giver grund til yderligere tiltag. Der kan evt. sendes bekymringsbrev til hjemmet.

 • Teamet omkring eleven eller trivselspersonen har ugentlig kontakt med forældrene om elevens fravær.

 • Der tages stilling til, om undervisningspligten skal opfyldes gennem sygeundervisning, reduceret skema eller enkeltmandsundervisning.

 • evt link til folderen?

 

Forældrenes opgave:

 • Ved sygdom skriver forældrene samme dag besked til klasselæreren over Intra.

 • Ved anmodning om tilladelse til at holde fri i skoletiden skriver forældrene besked til kontaktlæreren/lederen over Intra i god tid og minimum 14 dage før ferien skal afholdes.

 • I forbindelse med ekstraordinær fri fra skole overtager forældrene undervisningspligten i det pågældende tidsrum og forældrene tager kontakt til læreren for at aftale skolearbejde.Dette kunne være, at man skulle udarbejde en feriebog over sin rejse eller at man skulle læse i E- reolen.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet maj 2018