MENU
Aula_close Layer 1

Understøttende undervisning

Princip for Understøttende undervisning

Hvad er understøttende undervisning?

"Det er den undervisning, der foregår ud over den fagdelte undervisning, og den skal supplere og støtte op om undervisningen i fagene og de obligatoriske emner"

Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i skolen. Eleverne skal lære på forskellig måder, herunder gennem en højere grad af kobling mellem teori, praksis og undervisning med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.

Læringsaktiviteter og opgaver i den understøttende undervisning sker ud fra Fælles Mål, ganske som i den fagopdelte undervisning.

Den understøttende undervisning rummer mange forskellige elementer. Det er for eksempel:

Indskolingen 0.- 2. klasse

  • Faglig fordybelse. Eleverne har blandt andet via deres basistimer om formiddagen, forlænget undervisningstid i både dansk og matematik.

  • De timeløse fag. I disse timer bliver eleverne undervist i forskellige temaer/emner. Timerne anvendes for eksempel til trafik, sundhed, førstehjælp, trivselstimer, musik og bevægelse, u-landskalenderen, brand og klasseaftaler.

  • Samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. Skolen har et fint samarbejde om besøg med virksomheder i lokalområdet. Herunder ARLA Bislev, Wolturnus og Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk. Yderligere samarbejder Bislev Skole med kulturinstitutioner som Halkjær Mølle, Bislev kirke og Seniorklubben.

  • Den understøttende undervisning integreres yderligere ved hyppige elevsamtaler, elevråd, motionsbånd og samarbejde med kulturskolen.

 

Mellemtrinnet 3.-6.klasse

  • Faglig fordybelse. Den understøttende undervisning på mellemtrinnet foregår 1 til 2 timer om ugen, hvor den traditionelle undervisning brydes op, og eleverne inddrages, udfordres og tvinges til at tænke i andre og måske nye baner. Eleverne bliver eksempelvis sat til at udvikle nye lege eller spil til brug i den almene undervisning eller i pauserne. Den understøttende undervisning giver også mulighed for, at eleverne får mulighed for at vise, hvad de interesserer sig for og mestrer udenfor skoletiden. Sidstnævnte kan eksempelvis være et "show and tell"-forløb, hvor eleverne kan give et indblik i en interesse eller en viden, som måske ikke er kendt for klassekammeraterne.

  • Praktiske og projektorienterede forløb. Hvert år afsættes flere uger til det vi kalder "undregrupper". Der er ingen mennesker, der ved alt, hvorfor eleverne i disse uger skal skrive opgaver om ting, som de ikke ved noget om.

  • Klassens tid. I den understøttende undervisning på mellemtrinnet indpasses også emner som færdsel og seksualundervisning. Yderligere bruges timerne til hyppige ture ud af huset. Turene går eksempelvis til Musikkens hus, Kunsten, Universitarium og Egholm.    

  • Samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. Skolen har et fint samarbejde om besøg med virksomheder i lokalområdet. Herunder ARLA Bislev, Wolturnus og Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk. Yderligere samarbejder Bislev Skole med kulturinstitutioner som Halkjær Mølle, Bislev kirke og Seniorklubben.

 

Generelt

  • Bislev skole tilbyder også lektiehjælp, hvis det skønnes nødvendigt.


 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20. september 2017