MENU
Aula_close Layer 1

Det tilbyder vi

Bislev Skole
”Tryghed skaber udvikling”

Vi vil gerne kendes på et miljø med tryghedfaglig udvikling og med teknologisk orientering. Vi synes ligeledes, det er vigtigt, at eleverne udvikler sig til selvstændige og kreative mennesker.

Trygheden opstår især gennem det tætte samarbejde mellem børnehave, skole og DUS sådan, at vi kan sikre en ’rød tråd’ gennem barnets liv.  Ligeledes findes der information om rullende skolestart, som vi mener giver tryghed til den enkelte elev allerede fra første skoledag.

Vi tilbyder undervisning fra 0. klasse til og med 6. klasse, som betyder, der er en anden ro og nærhed på skolen end, hvad der er på skoler med alle klassetrin, fordi det er de mindre klassetrin, vi har fokus på. Eftersom vi er en lille skole, bliver elevtallet i hver hold ikke større end, læreren kan nå hele vejen rundt om alle eleverne. Vi mener derfor, vores lille holdstørrelse er en fordel, da alle eleverne bliver hørt - og ligeledes skaber det tryghed for eleverne.  

Vi har i indskolingen (0. – 2. årgang) og på mellemtrinnet (3.-6. årgang) rullende skolegang og aldersblandet undervisning, som er det samme som holddelt undervisningRullende skolegang betyder, at eleven ’ruller et hold op’, når eleven er klar til det udviklingsmæssigt – og ikke så meget aldersmæssigt. Denne proces fortsætter gennem skoletiden.
Vi har valgt at danne rullende skolegang og holddelt undervisning frem for traditionelle klasser, da vi mener, at vi i disse grupper i langt højere grad kan tage udgangspunkt i, hvad den enkelte elev kan. Nogle 8- årige har meget behov for at røre sig og lege, mens nogle 6-årige kan koncentrere sig længe om f.eks. matematikstykker. Vi tager dermed udgangspunkt i den enkelte elevs modenhedfaglige niveau og læringsstil. Det betyder i praksis, at en 6-årig måske er sammen med en 8-årig i nogle undervisningssituationer, og måske sammen med en 6-årig i andre, men hver gang dannes undervisningssituationer med hensyntagen til den enkelte elevs behov. Der arbejdes således på tværs af årgangene, sådan eleverne tilgodeses på det niveau, de er. Derfor vil eleven altid have nogle at spejle sig i. Vi mener dermed rullende skolegang og holddelt undervisning både skaber tryghed og en høj faglig udvikling for den enkelte elev.  

Ligeledes betyder holddelt undervisning, at eleverne begynder deres skolegang i et eksisterende hold, som består af børn, der har gået i skole i kortere eller længere tid, og som derfor kender skolens normer og leveregler. De nye elever sluses derfor langsomt ind i skolens verden og lærer at færdes her af de voksne og af de elever, der allerede kender skolens verden – og på den måde får barnet ro og tryghed til at falde til. 

På dagligbasis indtræder trygheden allerede fra morgenstunden, når eleverne møder i skolen. Eleverne bliver nemlig mødt i forhallen af en pædagog eller lærer, som tager imod dem. For forældrene er der her mulighed for at give personalet beskeder, hvis der er behov for det. Kl. 08.00 mødes vi alle elever og personale til morgensang i musiklokalet. I forlængelse af morgensangen gives der fællesbeskeder, hvis der er nogle fraværende, nogle der skal på tur, eller der kommer besøg i løbet af dagen. Efter morgensang går eleverne i klasserne og undervisningen starter.

 

teknologiforståelse

Vores teknologiske orientering kommer blandt andet til udtryk ved, at vi i 2013 var med i ”Projekt IT 1t1-undervisning”. Deltagelsen i projektet har udmøntet sig i, at alle elever og medarbejdere fik deres ”egen” iPad. Meningen er, at iPads integreres i undervisningen som et pædagogisk værktøj, der øger undervisningens værdi. Eleverne skifter deres iPad ud med en Chromebook, når de kommer på mellemtrinnet.

 

 

iPad programmering

Der er mange pædagogiske fordele ved at anvende en iPad, især i indskolingen. Hvis eleverne skal skrive en stil på fem sider eller løse en stor matematikopgave, er en chromebook klart at foretrække. Vi bruger dermed ikke altid iPads. Vi bruger iPads, hvor det giver mening i forhold til det, der skal undervises i. IPads skal tænkes som et pædagogisk redskab på linje med en bog, en blyant osv. Ofte ved eleverne hvilke enhed, der er mest fordelagtig at anvende i en given situation.​

 

På Bislev Skole er det vigtigt, at eleverne lærer at kommunikere via google drev og den Bisko-mail, de får udleveret af skolen. For at denne elektroniske kommunikation kan fungere optimalt, tilstræber vi, at eleverne én gang om dagen på skoledage undersøger egen mailboks. Gennem disse opgaver, mener vi, eleverne lærer at blive selvstændige.

billedmanipulation

 

 

Vi ønsker ligeledes, eleverne lærer at anvende IT-teknologien til at udtrykke sig kreativt ved hjælp af tekst, lyd og billeder.  

Vi betragter dog også ´de gamle håndværk` som vigtige, hermed mener vi, at eleverne også skal arbejde kreativt med hænderne.